Spracovanie osobných údajov

 
 
 

LULL LOUNGEWEAR

 
 
 
Home > Spracovanie osobných údajov
 

Spracovanie osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

Pravidlá hry

"Vyhraj outfit z novej kolekcie"
11.8.2019 – 18.8.2019
Slovenská republikaPrávne informácie o ochrane osobných údajov
Spoločnosť Lull Loungewear s.r.o. so sídlom Hollého 651, 908 41 Šaštín-Stráže, Slovenská republika zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele Sro, vo vložke číslo: 39324/T („Usporiadateľ“) sa pri spracovaní osobných údajov účastníka Súťaže "Vyhraj outfit z novej kolekcie"  riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 
Usporiadateľ zhromažďuje, spracováva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže: priezvisko, meno, telefónne číslo, e-mail, korešpondenčná adresa. Osobné údaje zúčastnených budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry.
 
Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník svoj súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: info@lull.sk alebo písomne poštou na adresu Usporiadateľa. V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov Usporiadateľa, ktoré súzverejnené na:
https://www.lull.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 

 
Osobitné ustanovenia Cookies
 
Cookies
 
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
 
Čo sú súbory cookie?
 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 
Ako používame súbory cookie?
 
Tieto webstránky používajú súbory cookies pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch. Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok.

 
Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov
 
Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadeniaa §21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o vašej osobe. Pri jestvovaní právnych predpokladov máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadeniaa § 22 Zákona oochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadeniaa § 23 Zákona oochrane osobných údajov) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadeniaa § 24 Zákona oochrane osobných údajov) vašich osobných údajov.
 
Pokiaľ spracovanie údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) Nariadeniaa §13 ods. 1 e) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov, máte podľa čl. 21 Nariadeniaa § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo na odvolanie.
 
Pokiaľ sa odvoláte voči spracovaniu údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Usporiadateľ dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 
Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenos údajov podľa čl. 20 Nariadeniaa §26 Zákona o ochrane osobných údajov.
 
Ak spracovanie údajov spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) a § 13 ods. 1 a) Zákona o ochrane osobných údajovalebo čl. 9 ods. 2 a) Nariadeniaa § 16 Zákona o ochrane osobných údajov, môžete súhlas kedykoľvek odvolať súčinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.
 
Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Zodpovedným je Úrad na ochranu osobných údajov krajiny v ktorej bývate, alebo v ktorej má sídlo Usporiadateľ. Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na:
 
Loungewear s.r.o.
Hollého 651,
908 41
Šaštín-Stráže
e-mail: info@lull.sk
 
 
V Šaštín-Stráže dňa 8.8.2019 Lull Loungewear s.r.o.