Loungy Vianoce Pravidlá

 
 
 

LULL LOUNGEWEAR

 
 
 
Home > Loungy Vianoce Pravidlá
 

Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže

Úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej súťaže:

"Zaži Loungy Vianoce s Lull"

1.12.2019 – 22.12.2019

Slovenská republika

  1. Usporiadateľ a organizátor súťaže:

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:
Lull Loungewear s.r.o.
IČO: 46190899
so sídlom Hollého 651, 908 41 Šaštín-Stráže, Slovenská republika

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele Sro, vo vložke číslo: 39324/T (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lull“).

Spoločnosť Lull je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje internetový obchod www.lull.sk (ďalej len „e-shop“ alebo „lull.sk“). Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť Creative Sites

  1. Termín konania súťaže:

Súťaž s názvom „Zaži Loungy Vianoce s Lull“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 1.12..2019 (00:00:00) do 22.12.2019 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní spôsobom uvedeným v bode č. 5. týchto pravidiel súťaže.

  1. Výhra v súťaži:

Účastník súťaže, ktorý sa zapojí do súťaže a splní podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu č. 4 týchto pravidiel, bude zaradený do zlosovania o nasledujúcu výhru:

12 kusov oblečenia v akejkoľvek hodnote značky Lull, ktoré si môže vybrať len na našich webových stránkach počas kalendárneho roka 2020.

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá nie je registrovaná v LullCllube a v čase konania súťaže uskutoční registráciu do LullCllubu a zároveň uskutoční v internetovom obchode lull.sk na území SR nákup v hodnote minimálne 1,00 € vrátane DPH alebo ktorá spravila registráciu v LullCllube pred termínom súťaže a zároveň vloží komentár "Zaži Loungy Vianoce s Lull" na Facebook alebo Instagram značky Lull pod príspevok, ktorý sa týka vianočnej súťaže a zároveň označí v komentári 2 iné osoby s Facebook-ovým alebo Instagram-ovým účtom.

Platnou registráciou sa rozumie registrácia ktorá je súčasťou objednávkového formuláru, a ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, a políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré musí zaškrtnúť (ďalej len „registrácia“). Polia musia byť označené ako potvrdenie súhlasu zákazníka. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácií. Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom.

Prijatie ponuky na odber newslettera spoločnosti Lull v rámci registračného formulára nie je povinné a prijatie ani odmietnutie tejto ponuky nevedie k zvýhodneniu ani k znevýhodneniu súťažiaceho pri určovaní výhercu.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.

Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenci a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

  1. Spôsob výberu výhercov:

V súťaži bude rozdelená 1 výhra. Zo všetkých, počas doby trvania súťaže, platne zaregistrovaných účastníkov súťaže, bude vyžrebovaný jeden výherca. Výherca bude vyžrebovaný náhodným výberom. Do žrebovania budú zaradení len súťažiaci, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 4. týchto pravidiel.

  1. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:

Výherca bude informovaní o výhre e-mailom alebo telefonicky prostredníctvom usporiadateľa v deň určenia výhercu na základe žrebovania. K oznámeniu o výhre bude použitý e-mail alebo telefónne číslo, ktoré výherca zadal. E-mail alebo telefónne číslo budú použité výhradne na informovanie o výhre a na získanie korešpondenčnej adresy za účelom doručenia výhry. 

Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom telefonicky spojiť ani pri jednom z troch pokusov v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod., počas troch po sebe nasledujúcich pracovných dní, resp. výherca na e-mail usporiadateľa relevantne neodpovie do troch pracovných dní od jeho odoslania, výherca stráca nárok na výhru.

Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

Usporiadateľ e-mailom alebo telefonicky overí u výhercu platnosť údajov z nákupu, ktorý mu umožnil registráciu v súťaži a následne usporiadateľ súťaže s výhercom dohodne podrobnosti o spôsobe zaslanie výhry. Zaslanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30.1.2021 od overenia platnosti údajov o nákupe a zistení údajov uvedených vyššie, pokiaľ sa Usporiadateľ s výhercom nedohodne inak.

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vylosovať náhradného výhercu a to spôsobom uvedeným v bode č. 5 týchto pravidiel súťaže.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu.  Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nemožno alternatívne plniť v peniazoch. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak. 

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercovi na účely doručenia výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol vyrozumený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry či jej doručení po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane pošty či iného poštového dopravcu - kuriérskej spoločnosti.

Meno výhercu bude zverejnené 24.12.2019 na stránkach www.lull.sk.

  1. Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. 

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru.

O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.lull.sk, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.


V Šaštín-Stráže dňa 1.12.2019 Lull Loungewear s.r.o.